MarionTOUR on Facebook

PREPRAVNÝ PORIADOK OSOBNEJ CESTNEJ DOPRAVY


Vydaný dna 04.01.2011 podla §4 z. c 56/2012 Z.z o cestnej doprave,


ktorým sa ustanovujú prepravné podmienky na vykonávanie osobnej cestnej dopravy.


firmy


Jozef Mihaľ - Marion TOUR

Široké 408
082 37
IČO: 37533398
mob.: 0917 523 797


cl. 1


Základné ustanovenia


1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky za ktorých dopravca prepravuje osoby,
prírucnú batožinu, cestovnú batožinu a drobné domáce zvieratá.
2. Dopravcom podla tohto prepravného poriadku je Jozef Mihaľ - Marion tour. Dopravca je právnická osoba s oprávnením na podnikanie v nepravidelnej autobusovej doprave na základe rozhodnutia vydaného Krajským úradom v Prešov.
3. Prepravou podla tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny.
4. Prepravná povinnost dopravcu je povinnost vykonat prepravu, ak sú splnené podmienky podla tohto prepravného poriadku a umožnujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditelnost alebo vytažitelnost vozidla a spôsobilost vodica, a nebránia tomu príciny, ktoré nemožno odvrátit.
5. Tento prepravný poriadok je súcastou návrhu na zmluvu o preprave osôb alebo uzatvorenej objednávky o preprave.
cl. 2


Rozsah autobusovej dopravy


1. Podla tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu.
2. Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba urcitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom case, ktorých dopravca prepravuje podla vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je nou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.
3. Podla tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:
– medzinárodná autobusová doprava,
– vnútroštátna autobusová doprava,
cl. 3


Povinnosti dopravcu


1. Všeobecné povinnosti dopravcu sú:
a) vykonávat autobusovú dopravu podla tohto prepravného poriadku
b) zabezpecit v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich cinností dalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivost o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad,
c) byt poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a cinnostou osádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám.
2. Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:
a) starat sa, aby priestor pre cestujúcich vcítane stúpadiel bol udržiavaný v cistote,
b) zabezpecit pocas jazdy vetranie vozidla,
c) zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používat takým spôsobom, aby nebolo na tarchu cestujúcim,
d) zretelne oznacit sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava urcitého okruhu osôb,
e) postarat sa o bezpecnost a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpecenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú úcastníkmi dopravnej nehody,
f) utvárat podmienky, ktoré umožnujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb, a zvýšit pohodlie prepravy starých ludí a matiek s malými detmi,
g) zabezpecit zverejnenie a prístupnost tohto prepravného poriadku ako aj dalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich.


cl. 4


Zmluva o preprave osôb


1. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje urcitú skupinu cestujúcich
podla vopred uzavretej zmluvy, resp. objednávky (táto má náležitost zmluvy) o preprave osôb.
2. V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnost dopravcu vyplýva z vopred
uzavretej zmluvy o preprave osôb.
3. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnost.
cl. 5


Práva cestujúceho


1/ Cestujúci má právo
a) na prepravu prírucnej batožiny, a ak to umožnuje zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým autobusom,
b) požadovat od osádky autobusu potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,
2/ Ak cestujúcemu vznikne pocas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na prírucnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za nu dopravca podla ustanovení Obcianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).
cl. 6


Povinnosti cestujúceho


1/ Cestujúci je povinný
a) správat sa tak, aby nenarúšal bezpecnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznecistoval autobus a priestory dopravcu urcené cestujúcim a neobtažoval cestujúcich a osádku autobusu,
b) poslúchnut pokyny a príkazy clena osádky autobusu, ktoré smerujú k zabezpeceniu jeho bezpecnosti a bezpecnosti ostatných cestujúcich alebo bezpecnosti a plynulosti cestnej premávky,
2/ Cestujúcim nie je dovolené
a) prihovárat sa vodicovi pocas jazdy,
b) pískat, spievat, hlucne sa správat alebo hrat na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púštat reprodukovanú hudbu a rec),
c) otvárat dvere vozidla a vyhadzovat z vozidla odpadky ani žiadne iné predmety
d) fajcit vo vozidle a v žiadnych zariadeniach urcených pre potrebu cestujúcich,
e) zdržiavat sa v priestore vyhradenom pre vodica.
cl. 7


Osobitné práva niektorých cestujúcich


1/ Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov TZP a TZP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plnit funkciu sprievodcu aj špeciálne cvicený pes.


2/ Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodicovi, že má obmedzenú
schopnost pohybu, umožní vodic bezpecné nastúpenie a vystúpenie.
cl. 8


Vylúcenie osôb z prepravy


1/ Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúcit osoby, ktoré sú zjavne pod
vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných alebo návykových látok, a osoby ktoré pre chorobu, mimoriadne znecistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byt ostatným cestujúcim na tarchu.
2/ Vodic alebo iný clen osádky autobusu je oprávnený z prepravy dalej vylúcit:
– osoby, ktoré ohrozujú bezpecnost premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich,
– osoby, ktoré aj po upozornené pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia tohoto prepravného poriadku.
3/ Vylúcenie z prepravy po zacatí cesty treba uskutocnit tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo
bezpecnost osoby vylucovanej z prepravy. Vylúcit z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je v akomkolvek smere neprípustné.
4/ Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúcený neprávom, má v zmysle zákona právo dožadovat sa náhrady škody.
cl. 9


Vztahy cestujúceho a clenov posádky autobusu


1/ Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohoto prepravného poriadku uplatnujú cestujúci voci posádke autobusu disciplinovane, a iba v case, ked autobus stojí na zastávke.
2/ Clenovia posádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.
3/ Ak cestujúci poruší ustanovenia cl. 6 tohto prepravného poriadku a poškodí zariadenie dopravcu alebo akokolvek znecistí autobus, má dopravca právo na náhradu škody od objednávatela prepravy a za znecistenie vozidla aj na zmluvnú pokutu min. vo výške 66 EUR
cl. 10


Preprava batožiny cestujúceho


1/ Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca bud spolocne s cestujúcim a pod jeho dohladom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.
2/ Prírucná batožina sa prepravuje spolocne s cestujúcim a pod jeho dohladom.
3/ Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste urcenom dopravcom alebo pokynom vodica mimo priestoru vozidla, urceného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnost na svoju batožinu dohliadat.
4/ Cestujúci má právo vziat so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhladom na ich objem, úpravu, dlžku alebo váhu možno rýchlo a bez tažkostí naložit a umiestnit vo vozidle alebo
v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokial sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.
5/ Z prepravy sú vylúcené
a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,
b) nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,c) veci, ktoré môžu ohrozit bezpecnost prevádzky alebo poškodit, prípadne znecistit cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
d) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhladom a pod. by mohli byt cestujúcim na tarchu,
e) batožiny, celková hmotnost ktorých presahuje 20 kg a
f) batožina, ktorej hodnota presahuje 350 EUR.
6/ Cestujúci nesmie prepravovat v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.
7/ Ako batožinu môže cestujúci vziat so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokial tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na tarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.
8/ Bez schránky možno vziat do autobusu psa, ktorý má bezpecný náhubok a drží sa na
krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovat najviac jeden pes bez schránky.
9/ Ako batožinu môže cestujúci vziat so sebou iba jeden pár lyží s jedným párom lyžiarskych palíc, a to iba v prípade ak sú tieto zabalené spolu v prepravnom obale (puzdre) a umožnujú to prevádzkové podmienky dopravcu.
10/ Cestujúci môže vziat so sebou do vozidla najviac 2 cestovné batožiny.
11/ Vodic urcí, ci sa batožina prepraví ako prírucná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade, ak vodic urcí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozornit na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s nou urcitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v urcitej polohe.
12/ Cestujúci je povinný poskytnút dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.
13/ Batožinu musí cestujúci uložit v autobuse tak, aby neohrozovala bezpecnost, nestažovala výkon služby vodicom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpecnost alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložit podla pokynov vodica.
14/ Ak vodic má pochybnosti o tom, ci batožina cestujúceho splna podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedcit sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.
15/ Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci
(zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúcené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstránit. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpecí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúcit z dalšej cesty.
16/ Ak vodic zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpecí, aby bola opustená batožina odovzdaná v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.
17/ Za stratu alebo odcudzenie prírucnej batožiny dopravca nezodpovedá.
18/ Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v case od jej prevzatia do jej vydania pri skoncení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnostou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnostou, ktorú dopravca nemohol odvrátit alebo predvídat; alebo preto, že cestujúci neupozornil vodica na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.
19/ Pri strate alebo znicení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradit cenu, ktorú mala stratená alebo znicená batožina v case, ked bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 350 EUR za jeden kus batožiny.


cl. 11


Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave


1/ Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpit ak je to úcastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.
2/ Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb úcastníci zmluvy dohodnú so zretelom na konkrétny prípad.
3/ Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti povolenia na podnikanie v nepravidelnej doprave.
4/ Odstúpením od zmluvy sa zmluva od zaciatku ruší, ak nie je úcastníkmi dohodnuté inak.
5/ Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy
odstúpit v lehote 48 hodín pred dojednaným casom odchodu podla objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávatela je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnost dalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávatelom, neudelenie vstupných víz posádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu, platnost licencií a pod.
6/ Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradit druhej strane náklady, ktoré táto preukázatelne vynaložila na plnenie zmluvy.
7/ Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom case z dôvodu objednávatela, uhradí objednávatel dopravcovi všetky náklady dopravcu v zmysle objednávky v 100% výške.
cl. 12


Nájdené veci


1/ Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodic alebo iný clen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.
2/ Ak je medzi nájdenými vecami obciansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpecit jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.
3/ Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako do 30 dní po ich nájdení je povinná zaplatit poplatok za uskladnenie podla batožinového poriadku dopravcu.
4/ Dopravca má právo predat veci, ktoré nikto nevyzdvihne do 6 mesiacov, a ak ide o veci nebezpecnej povahy alebo veci, ktoré sa rýchlo kazia do 2 dní, odo dna kedy boli nájdené.
5/ Ak sa o nájdené a už predané veci prihlási osoba, ktorá nepochybne preukáže, že nájdená vec jej patrila, dopravca jej vyplatí výtažok z predaja po odpocítaní príslušného poplatku za uskladnenie a nákladov spojených s predajom.
cl. 13


Mimoriadne udalosti pocas prepravy


1/ Clenovia posádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu
alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti pocas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, posádky autobusu alebo iných osôb povinní:
a) poskytnút podla svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolat odbornú zdravotnícku pomoc,
b) urobit vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalostou nebola ohrozená bezpecnost cestnej premávky,
c) urobit potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalostou.
2/ Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalostou ohrozené, sú povinní pomáhat clenom posádky vozidla pri konaní podla odst.1.
cl. 14


Reklamácia


1/ Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatnit u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatnit priamo na súde.


2/ Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený objednávatel prepravy. Ak reklamuje ten, kto nie je podla predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojit písomný súhlas oprávneného.
3/ Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podat reklamáciu len písomne.
4/ Ak ide o objednávatela v nepravidelnej preprave osôb oprávnený musí uplatnit právo u dopravcu bez zbytocného odkladu najneskoršie do šiestich mesiacov odo dna, ked sa preprava vykonala alebo sa mala vykonat.
cl. 15


Záverecné ustanovenia


1/ Obsah tohto prepravného poriadku je voci cestujúcim odo dna jeho zverejnenia a sprístupnenia súcastou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.
2/ Tento prepravný poriadok je účinný dňom 27. 11. 2012.
3/ Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnút úcinnost najskôr dnom ich zverejnenia a sprístupnenia.
4/ Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpecit jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení a to na oficiálnej web stránke prepravcu www.autobusovadopravamt.sk, prípadne aj v prevádzkovaných vozidlách.


V Širokom dňa 04.01.2011

Kontakty

Autobusová doprava

Jozef Mihaľ - Marion TOUR


Široké 408

082 37 

IČO: 37533398


 mob.: 0917 523 797

mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

web.: www.autobusovadopravamt.sk

QR MarionTOUR

qrcode (3)